Teachers and Employees

Hofmeister, Alexandra Univ.-Lekt. Dr. Mag.

Kontakt
Standort: Schwanzer-Trakt Erdg.
Telefon:
Fax:
Mobil: -
E-Mail: alexandra.hofmeister@uni-ak.ac.at
Organisationseinheiten: Industrial Design 1
Aktuelles Lehrangebot 2020W 2021S
VU Produktdesign - historischer Überblick