Teachers and Employees

Bohatsch, Jonas Univ.-Lekt. Mag.art.

Ausstellungen / Aufführungen
Bezeichnung der Präsentation: vinylOS at Clojutronic, Romania
Art der Präsentation: Gruppenausstellung
Präsentationsort: Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Cluj-Napoca (Rumänien)
Zeitraum: 28.09.2018 bis 30.09.2018
Link: http://www.facebook.com/Clujotronic/