Teachers and Employees

Widrich, Virgil Univ.-Prof.

Ausstellungen / Aufführungen
Bezeichnung der Präsentation: back track @ dotdotdot – Open Air Kurzfilmfestival, Gartenpalais Schönborn, Wien
Art der Präsentation: Performance
Präsentationsort: dotdotdot – Open Air Kurzfilmfestival, Gartenpalais Schönborn, Wien, Open Air Sc, Wien (Österreich)
Datum: 08.10.2017
Link: http://dotdotdot.at