Teachers and Employees

Gansterer, Nikolaus Univ.-Lekt. Mag.art.

Ausstellungen / Aufführungen
Bezeichnung der Präsentation: CONTEMPORARY CODE
Art der Präsentation: Gruppenausstellung
Präsentationsort: City U Gallery, Hong Kong (China)
Datum: 29.10.2015