Teachers and Employees

Gansterer, Nikolaus Univ.-Lekt. Mag.art.

Ausstellungen / Aufführungen
Bezeichnung der Präsentation: DRAWING MATTERS OTHER OTHERS
Art der Präsentation: Performance
Präsentationsort: Albertina Museum, Wien (Österreich)
Datum: 03.06.2015
Link: http://www.youtube.com/watch?v=q0tSe8yat94