Teachers and Employees

Gansterer, Nikolaus Univ.-Lekt. Mag.art.

Ausstellungen / Aufführungen
Bezeichnung der Präsentation: Our City!
Art der Präsentation: Gruppenausstellung
Präsentationsort: Jewish Museum, wien (Österreich)
Datum: 03.11.2014
Link: http://www.jmw.at/de/events/memory-map-topology-remembrance