Online Artist Talk - Digitale Kunst: Hofstetter Kurt

Ich schaue in den Himmel, um mich zu erden

Picture: Hofstetter
                    Kurt, „X-lips“, 2006, „X-tense Image, digitales Bewegtbild als Ambient Media Art“
Hofstetter Kurt, „X-lips“, 2006, „X-tense Image, digitales Bewegtbild als Ambient Media Art“
Lecture